Lid worden?

De deur staat open voor nieuwe leden

Wij zijn een kunstcollectief met 43 leden, zowel leden die een professionele opleiding hebben gehad als autodidacten en serieuze amateurs. Voordat u eventueel lid kunt worden van ons collectief, wordt u bezocht door een team van twee of drie van onze leden. Deze mensen beoordelen of uw werk eigen artistieke waarde heeft en daardoor aan onze kwaliteitseisen voldoet. Wij hebben destijds tot dit systeem besloten, omdat wij erg hechten aan de kwaliteit van de kunstenaars. Laat dit bezoek u niet weerhouden, u aan te melden, want wij willen graag goede kunstenaars uit Muiden /Muiderberg aan ons bestand toevoegen. Ons lidmaatschap bedraagt per jaar slechts € 30.-

Lid worden: Neem contact met ons op

Lees alles over de voorwaarden in de onderstaande tekst.

Lid worden van het Kunstcollectief Muiden en Muiderberg.

Wie maken deel uit van de vereniging.

Het Kunstcollectief Muiden en Muiderberg is een vereniging voor beoefenaars van de verschillende beeldende kunstdisciplines uit de voormalige gemeente Muiden, nu onderdeel van Gooise Meren. De leden zijn professionele kunstenaars of serieuze amateurs. De meesten van hen zijn opgeleid aan erkende kunstinstellingen, maar een niet onbelangrijk deel is ook min of meer autodidact. 

Wat onze vereniging beoogt.

Het kunstcollectief Muiden en Muiderberg:

  • Wil zijn leden de mogelijkheid biedenmet elkaar in contact te komen door bijeenkomsten, workshops van en door leden, kunstcafé’s (lezingenseries van deskundigen) en werkgroepen. Voor dit doel maken we gebruik van ons gebouw aan de Prinses Irenestraat in Muiden. De Kunstcafé’s worden georganiseerd in een horecalocatie in Muiden en staan ook open voor niet leden.
  • Stimuleert het leren van en geïnspireerd worden door elkaar en het kennis nemen van de andere kunstdisciplines.
  • Biedt leden de mogelijkheid in een van de ateliers in ons gebouw te werken of er les te geven.
  • Organiseert tentoonstellingen van leden op een aantal vaste locaties in Muiden.
  • Organiseert elke twee jaar een Kunstroute – in Muiden of in Muiderberg.

Wie kan lid worden.

Lid worden kunnen zij die een discipline van de beeldende kunsten** beoefenen als professional of als serieuze amateur en woonachtig zijn in Muiden of Muiderberg of in een van deze twee plaatsen een atelier hebben.

Onder professionals verstaan we kunstenaars die geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien door het verkopen van hun kunstwerken, bijvoorbeeld in combinatie met lesgevende taken. Daarnaast hebben we ook professionele leden die niet (meer) afhankelijk zijn van de inkomsten van hun werk.

Ook aankomende professionals, die nog een erkende kunstopleiding volgen kunnen lid worden.

Onder serieuze amateurs verstaan we kunstenaars, die veel tijd steken in hun kunstwerken, streven naar kwalitatief goed en authentiek werk, zich permanent willen blijven ontwikkelen en hun werk aan derden willen presenteren en/of verkopen.

Het gevolgd hebben van een vakopleiding aan een erkende kunstopleiding of vakschool strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste voor het lidmaatschap. Het gevolgd hebben van cursussen en workshops alleen is een pre, maar niet doorslaggevend.

Het regelmatig tentoonstellen van werk in galeries of expositieruimten strekt eveneens tot aanbeveling.

Lid worden betekent in ieder geval dat de kunstenaar bereid is zich op een of andere manier in te zetten voor de vereniging en desgevraagd of uit eigener beweging taken op zich wil nemen die de vereniging ten goede komen.

** Beeldende kunsten: Schilders, Tekenaars, Grafici, Textielkunstenaars, Beeldhouwers, Keramisten, Mozaïek-kunstenaars, Fotografen en Filmers, Video-kunstenaars, “Autonome” kunstenaars.

Hoe wordt je lid?

Je kunt lid worden door je aan te melden via het contactformulier op de KCMM site.

Na het invullen en versturen, ontvang je bericht van onze ballotagecommissie.

Het staat de kandidaat vrij tevoren via een website of door ander beeldmateriaal de ballotagecommissie een indruk te geven van zijn/haar werk.

Het is de taak van de ballotagecommissie om de aanvraag te beoordelen door een atelierbezoek en een gesprek met de kandidaat.

Tijdens dit bezoek bekijken we het werk van de kandidaat, spreken we over de beweegredenen om lid te willen worden en de bijdragen en ideeën die hij/zij wil leveren aan de vereniging. De kandidaat kan zijn werk, werkwijze, inspiraties, ambities en toekomstige projecten toelichten.

Hierna volgt een extern beraad van de ballotagecommissie, die de kandidaat vervolgens een gemotiveerde beslissing doet toekomen over wel of niet toelating.

Criteria voor de toelating.

Voor zover de criteria voor toelating nog niet volgen uit de vorige paragraaf, kunnen we eraan toevoegen dat de ballotagecommissie veel waarde zal hechten aan de kwaliteit, het niveau van het werk en de eigen identiteit die het laat zien.

De getoonde werkstukken moeten kwalitatief aansluiten bij het beeldende werk van de leden van de vereniging of we moeten de vaste indruk hebben dat het gewenste niveau binnen afzienbare tijd gehaald wordt, omdat de progressie en potentie bij de kandidaat zichtbaar zijn.

Dus geen oefenwerk, studiestukken of probeersels, maar volwaardige autonome en authentieke stukken met een persoonlijke stijl en visie die de beheersing van het vak, de discipline laten zien.

Voor kunststudenten geldt dat er duidelijk een ontwikkeling zichtbaar moet zijn naar dit resultaat.

De ballotagecommissie:

Deze commissie bestaat uit drie leden van het collectief. Liefst uit drie verschillende disciplines. Een van de leden moet tevens bestuurslid zijn.

Toegelaten.

Na toelating als lid wordt hij/zij aan de leden gepresenteerd door een interne mededeling via de mail en presenteert het lid zichzelf en zijn/haar werk op de eerstvolgende ledenvergadering.

Niet toegelaten/ Beroepsmogelijkheid?

Het is mogelijk dat de ballotagecommissie de toelating van een kandidaat nog niet mogelijk vindt, maar wel perspectief ziet en de kandidaat adviseert het na een of twee jaar nogmaals te proberen.

Wanneer de ballotagecommissie van oordeel is dat een kandidaat niet binnen het collectief past en de kandidaat het hier absoluut niet mee eens is, kan de afgewezen kandidaat in beroep gaan bij het bestuur van het KCMM.